1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Facebook
Воскресенье, 19 Май 2019 13:09

Ош шаарында көп квартиралуу турак үйлөрдү үлүштүк куруунун (түзүүнүн) тартиби жана шарттары жөнүндө жобо

Ош шаарында көп квартиралуу турак үйлөрдү үлүштүк куруунун (түзүүнүн) тартиби жана шарттары жөнүндө жобо

 

1.   Жалпы жоболор 

1.1. Ош шаарында көпквартиралуу турак үйлөрдү үлүштүк куруунун (түзүүнүн) тартиби жана шарттары жөнүндө бул жобо (мындан ары-жобо) Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Жарандык кодексине, "Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө" мыйзамына жана башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты жана үлүштүк курулушка катышуу (мындан ары-үлүшчү) келишиминин негизинде жана үлүшчүлөрдө үлүштүк курулуштун объектине менчик укуктарынын жана көп квартиралуу турак үйдө жалпы мүлккө жалпы үлүштүк менчик укуктардын пайда болуусу муниципалдык жерлерде көп квартиралуу турак үйлөрдү үлүштүк куруу үчүн жарандардын жана юридикалык жактардын акча каражаттарын тартуу менен байланышкан мамилелерди жөнгө салат.

1.2. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык үлүштүк курулушка катышуу келишимин түзүү жана аны мамлекеттик каттоо жолу менен Ош шаарынын мэриясы тарабынан ыйгарым укуктуу орган менен көпквартиралуу туракүйлөрдү куруу (түзүү) үчүн жарандардын акча каражаттарын тартууга жол берилет.

 

2.    Бул жободо колдонулуучу түшүнүктөр 

2.2. Бул жобонун максаттары үчүн төмөнкү негизги түшүнүктөр колдонулат:

1) курулушчу- бул жобого ылайык бул жер участокто көпквартиралуу туракүйлөрдү куруу (түзүү) үчүн муниципалдык жер участогу бекитилген жана үлүшчүлөрдүн акча каражаттарын тартуучу Ош шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органы;

2) үлүштүк курулуштун объекти – үлүшчүнүн акча каражаттарын тартуу менен курулуучу (түзүлүүчү) үлүштүк курулуштун үлүшчүгө өткөрүлүп бериле турган көпквартиралуу туракүйдөгү турак жай жана жалпы мүлк;

3)үлүштүк курулуштун катышуучусу (үлүшчү)- Ош шаарынын тургуну, Ош шаарынын аймагында эмгек ишин жүзөгө ашыруучу, көпквартиралуу турактурак үйдү үлүштүк курууда (түзүүдө) ыктыярдуу ниет кылган жана бул жобого ылайык үлүштүк курулуштун объекттин өз менчигине алган Кыргыз Республикасынын жараны.

 

Көп квартиралуу турак үйлөрдү куруу (түзүү) келишимин түзүү тартиби жана шарттары 

3.1. Үлүштүк курулушка катышуу келишими боюнча (мындан ары-келишим) келишимде каралган мөөнөттө бир тарап (курулушчу) өз күчү менен жана (же) башка жактарды тартуу менен көпквартиралуу туракүйдү курууга (түзүүгө) жана үлүшчүгө үлүштүк курулуштун тийиштүү объектин өткөрүп берүүгө милдеттенет, ал эми экинчи тарап (үлүшчү) келишимде көрсөтүлгөн бааны төлөөгө жана үлүштүк курулуш объектин кабыл алууга милдеттенет.

3.1. Келишим жазуу түрүндө түзүлөт, мамлекеттик каттоодон өтөт жана каттоодон өткөн учурдан тартып түзүлдү болуп саналат.

3.3. Келишим төмөнкүлөрдү камтуусу тийиш:

1) курулушчу тарабынан көпквартиралуу туракүйдү эксплуатацияга киргизүүгө уруксат алынгандан кийин долбоорлоо документке ылайык өткөрүп бериле турган үлүштүк курулуштун конкреттүү объектти аныктоону;

2) уруксат берүү документин, долбоорлоо-чалгындоо иштерин, курууну, эксплуатацияга киргизүүнү жана курулушчу тарабынан үлүштүк курулуштун объектин үлүшчүгө менчикке өткөрүп берүүнү иштеп чыгуу мөөнөтүн;

3) келишим баасын, аны төлөө мөөнөттөрүн жана тартибин;

4) үлүштүк курулуштун объектине кепилдик мөөнөттү.

3.4. Аны үлүшчүгө өткөрүп бергенге чейин мезгилсиз каза болгон же үлүштүк курулуштун объекти кокустан бузулган учурда курулушчу жоопкерчилик тартат.

3.5. Үлүшчү – жаран каза болгон учурда, анын укуктары жана милдеттери келишим боюнча мыйзамда башка каралбаса мураскорго өтөт. Курулушчу келишимге киргизилген мындай мураскорлордон баш тартууга укугу жок.

3.6. Келишимде келишимдин баасы, тактап айтканда үлүшчү тарабынан төлөнө турган акча каражаттардын өлчөмү көрсөтүлөт.

3.7. Тараптардын макулдугу боюнча келишим баа ал түзүлгөндөн кийин өзгөрүүсү мүмкүн.

3.8. үлүштүк курулуштун объектин эксплуатацияга киргизгенден жана үлүшчү тарабынан келишимдин толук баасы төлөнгөндөн кийин, курулушчу менен үлүшчүнүн ортосунда үлүшчүгө үлүштүк курулуштун объектине менчик укуктарын кайра жол-жоболоштуруу үчүн негиз болуучу үлүштүк курулуштун объекти - үлүштү менчикке өткөрүп берүү жөнүндө келишим түзүлөт.

 

4. Көп квартиралуу турак үйлөрдү үлүштүк куруу (түзүү) тартиби жана шарттары 

4.1. Бул жобонун максаттарына жетишүү үчүн бул жобого ылайык жана көпквартиралуу туракүйдү куруу (түзүү) үчүн жер участогу бекитилүүсү менен долбоорлоо маалымат жарыялангандан, жайгаштырылгандан жана (же) берилгенден кийин үлүшчүнүн акча каражаттарын көп квартиралуу турак үйдүн уруксат берүү документин жол-жоболоштуруу, долбоорлоо-чалгындоо иштерин жүргүзүү жана куруу (түзүү) үчүн тартууга укуктуу.

4.2. Көпквартиралуу туракүйдү куруу (түзүү) курулушчу тарабынан өз күчү жана (же) башка жактарды тартуу менен жүзөгө ашырылат жана кыргыз Республикасынын КЧжЭнин талаптарына жана келишим шарттарына ылайык курулуш-монтаждоо жана атайын иштердин өндүрүш технологиясына ылайык этап-этап боюнча аткарылуучу иштердин төмөнкү тизмегин камтыйт:

Долбоорлоо-чалгындоо иштери:

1. Курулуштун долбоорунун форэскизи.

2. Курулуштун аянтын инженердик-геологиялык чалгындоо.

3. Курулуштун аянтын, инженердик тармактарынын топогеодезиялык чалгындоо.

4. Объекттин жумушчу долбоору, анын ичинде тышкы жана ички инженердик коммуникациялар: электр жабдуу, суу жабдуу, канализация, жылуулук жабдуу, газ жабдуу, телефондоштуруу

5. Уруксат берүү, долбоорлоо жана башка документтерди макулдашуу, Кыргыз Республикасынын Мамэкспертизасынын корутундусун, объекти курууга уруксаат алуу жана Ош шаары боюнча мамархтехкурулушкөзөмөлдөө башкармалыгында объектти каттоо.

Бекитилген долбоорлоо документтин негизинде инженердик курулмалардын курулуш-монтаждоо иштери, анын ичинде:

1. Имараттын конструктивдүү чиймесин тургузуу боюнча курулуш-монтаждоо иштери (ошондой эле инженердик коммуникацияларды киргизүү жана чыгаруу).

2. Тышкы, ички дубалдарды тосуучу конструкциялар жана биринчи кабаттан акыркы кабатка чейин, тепкичтерди тосмолор.

3. Лифттерди монтаждоо

4. Чатырларды орнотуу

5. Терезе жана эшик блокторун орнотуу

6. Ички жана тышкы жасалгы иштер

7. Санитардык-техникалык жана инженердик жабдууларды орнотуу.

8. Көрктөндүрүүнү, жашылдандырууну, ирригацияны жана короо аймагын жана кирүү жолдорун тышкы жарыктандырууну уюштуруу.

Аткарылган долбоордун негизинде ички имараттын инженердик тармактарынын курулуш-монтаждоо иштери, анын ичинде:

1. Имараттын ичиндеги магистралдык инженердик тармактарды (суу жабдуу, канализация, электр жабдуу, телефондоштуруу) тартып келүүсүз конкреттүү тиричилик приборлорго жана жабдууларга монтаждоо.

2. Жылуулукту орнотуу.

3. Телефондун бөлүнмө тармактары.

Аткарылган долбоордун негизинде, алынган техникалык шарттарга ылайык үйгө тартыпк елүү менен ички квартиралык инженердик тармактарды куруу, анын ичинде:

1. Турак үйдү электр менен жылытууну (тамак даярдоону) эске алуу менен электр жабдуу тармактары

2. Төмөндөтүүчү станцияларды орнотуу менен тамак даярдоо үчүн газ жабдуу тармактары

3. Өрт гидранттарын жана жогорулатуучу насостук станциясын орнотуу менен суу түтүк тармактары

4. Турак үйдүн жанына кабыл алуу кудуктарын орнотуу менен канализация тармактары

5. Телефон тармактары.

Квартиранын ичинин акыркы жасалгы иштери:

1. Сантехникалык приборлорду: ванналар, бактары менен унитаздарды, кол жуугучтарды, өзүнчө турган ашкана жугуучтарын, борбордук түркүктөрдөн конкреттүү тиричилик приборлорго жана жабдууларга тартуу менен зарылчылыкка жараша жана башка сантехникалык приборлорду сатып алуу жана монтаждоо;

2. Электрмонтаждоо жабдууларын: өчүргүчтөрдү, ток тешиктерди, патрондорду, электр энергиясынын учетун эсепттөөчү приборду, электр плитасын, шам чырактарды сатып алуу жана монтаждоо.

3. Шыптардын, ички дубалдардын жана тосмолордун (сырдоо жана туш кагаздарды чаптоо) жасалгы иштери

4. Төшөлмө жабууларын жасоо.

5. Терезе, эшик блокторун коюу жана айнектөө жана аларды сырдоо.

6. Сантехникалык түтүктөрдү жана жылуулук приборлорун сырдоо.

4.3. Тараптардын эки жактуу макулдугу болгондо келишим менен үлүштүк курулуштун объектти өзүлөрү жасалгы иштерин аткаруу үчүн берүү курулушу каралат.

4.4. Көпквартиралуу туракүйдү куруу (түзүү) мөөнөтү -3 жылга чейин.

4.5. Көпквартиралуу туракүйдү курууну (түзүүнү) аяктагандан кийин курулушчу өз каражаттарынын эсебинен көпквартиралуу турактурак үйдүн техникалык паспортун жол-жоболоштуруу менен белгиленген тартипте үйдү эксплуатацияга берүүгө милдеттүү. Үлүштүк курулуштун объекттин техникалык паспортун үлүшчүгө кайра жол-жоболоштуруу келишим баасы толук төлөнгөндөн кийин, үлүшчүнүн каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

 

5. Төлөө тартиби жана мөөнөтү 

5.1. Келишим баасын төлөө акчалай (акчалай эмес) төлөмдөрдү киргизүү жолу менен бир убакта же келишим тарабынан белгиленген мөөнөттө жылдар боюнча, айлар боюнча же жумалар боюнча жүргүзүлөт.

5.2. Келишим баасын төлөө эки этапта жүргүзүлөт:

- биринчи этап - курулушта үлүштүк катышуу келишимин кол коюу - келишим баасынан 30 пайыз;

- экинчи этап - курулуш мезгилинде, эксплуатацияга киргизгенде - 70 пайыз;

5.3. Эгерде, келишимге ылайык келишим бааны төлөө үлүшчү тарабынан бир убакытта төлөө жолу менен жүргүзүлүүсү тийиш болсо, эки айдан көп убакыттын ичинде төлөө кечиктирилсе, курулушчунун келишимди аткаруудан бир тараптуу баш тартуусу үчүн негиз болуп саналат.

5.4. Эгерде, келишимге ылайык келишим бааны төлөө үлүшчү тарабынан келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөмдөрдү киргизүү жолу менен жүргүзүлүүсү тийиш болсо, үлүшчү тарабынан төлөмдөрдү киргизүү мөөнөттөрү такай бузулуусу, тактап айтканда, алты айдын ичинде үч жолудан көп жолу бузулса же эки айдан көп убакыттын ичинде төлөө кечиктирилсе, курулушчунун келишимди аткаруудан бир тараптуу баш тартуусу үчүн негиз болуп саналат.

5.5. Келишим тарабынан белгиленген төлөм киргизүү мөөнөтү бузулган учурда, үлүшчү курулушчуга келишимде аныктала турган өлчөмдө бышмана (пения) төлөйт.

5.6. Үлүшчү тарабынан келишим тарабынан белгиленген төлөм киргизүү мөөнөтү бузулган учурда, курулушчу келишимди бузууга жана нак киргизилген төлөмдөрдү төлөө менен үлүштүк курулуш объектин сатууга укуктуу.

 

6. Үлүштүк курулуш объектин өткөрүп берүү тартиби жана шарттары 

6.1. Курулуш аяктагандан, көпквартиралуу туракүй эксплуатацияга киргизилгенден жана эки этап боюнча төлөм киргизилгенден кийин үлүшчү кирип жайгашууга укуктуу.

Өткөрүп берүү актынын негизинде үлүштүк курулуштун объектин жайгаштыруу жүзөгө ашырылат. Өткөрүп берүү актысы түзүлгөн учурдан тартып, үлүштүк курулуштун объектинин кокустан токтоп калуу тобокели үлүшчүгө жүктөлөт.

6.2. Үлүшчү тарабынан келишимде көрсөтүлгөн бааны келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөн кеч эмес толук киргизгенден кийин үлүштүк курулуштун объекти - үлүштү менчикке өткөрүп берүү жөнүндө келишимдин негизинде курулушчу үлүштүк курулуштун объектин үлүшчүгө өткөрүлүп берилет.

6.3. Келишимде каралган үлүштүк курулуштун объектин үлүшчүгө өткөрүп берүү мөөнөтү бузулган учурда, курулушчу үлүшчүгө келишимде аныктала турган өлчөмдө тбышмана (пения) төлөйт.

6.4. Эгерде көпквартиралуу туракүйдү куруу (түзүү) келишимде каралган мөөнөттө аяктабай кала турган болсо, курулушчу көрсөтүлгөн мөөнөт аяктаганга чейин эки айдан кеч эмес үлүшчүгө үлүштүк курулуштун объектин курулушчу тарабынан өткөрүп берүү мөөнөтүнүн өзгөргөндүгү жөнүндө тийиштүү маалыматты жана сунушту жөнөтүүгө милдеттүү.

6.5. Курулушчу үлүшчүгө үлүштүк курулуштун объектин келишим шарттарына, КЧжЭнин, техникалык регламенттердин, долбоорлоо документинин талаптарына, ошондой эле башка милдеттүү талаптарга туура келген сапатын өткөрүп берүүгө милдеттүү.

6.6. Эгерде үлүштүк курулуштун объекти курулушчу тарабынан мындай объекттин сапатын начарлатууга алып келүүчү келишим шарттарынан жана (же) милдеттүү талаптардан четтөө менен же келишимде каралган пайдалануу үчүн жараксыз башка кемчиликтери менен курулган (түзүлгөн) болсо, үлүшчү эгерде келишимде башка каралбаса, өзүнүн тандоосу боюнча курулушчудан төмөнкүлөрдү талап кылууга укуктуу:

1) кемчиликтерди келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттө кайтарымсыз четтетүүнү;

2) келишим бааны ылайык төмөндөтүүнү;

3) кемчиликтерди четтетүүгө өз чыгымдарынын ордун толтурууну.

6.7. Үлүштүк курулуштун объектинин сапатына карата талаптар олуттуу бузулганда же үлүшчү тарабынан коюлган туура мөөнөттө табылган кемчиликтер четтетилбесе, үлүшчү бир тараптуу тартипте келишимди аткаруудан баш тартууга жана курулушчудан акча каражаттарынын кайтарылуусун жана пайыздарын төлөөнү талап кылууга укуктуу.

6.8. Үлүштүк курулуштун объекти үчүн кепилдик мөөнөт келишим тарабынан белгиленет жана бир жылдан аз болбошу керек. Көрсөтүлгөн кепилдик мөөнөт көпквартиралуу туракүйдү куруу (түзүү) жана эксплуатацияга киргизүү аяктаган күндөн тартып эсептелинет.

6.9. Курулушчу тарабынан белгиленген тартипте көпквартиралуу туракүйдү эксплуатацияга киргизүүгө уруксат алынгандан жана үлүштүк курулуштун объекти үчүн толук наркы төлөнгөндөн кийин курулушчу үлүштүк курулуштун объектин келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөн кеч эмес өткөрүп берүүгө милдеттүү.

 

7. Талаштарды чечүү 

7.1. Үлүшчү төмөнкү учурларда бир тараптуу келишимди аткаруудан баш тартууга укуктуу:

1) курулушчу тарабынан келишимде белгиленген мөөнөттө үлүштүк курулуштун объектин өткөрүп берүү боюнча милдеттенмелер аткарылбаганда;

2) үлүштүк курулуштун объектин сапатына карата талаптар олуттуу аткарылбаганда;

3) келишимде белгиленген башка учурларда.

7.2. Үлүшчүнүн талабы боюнча сот тартибинде төмөнкү учурларда келишим бузулушу мүмкүн:

1) көпквартиралуу туракүйдү куруу (түзүү) токтогондо же токтотулганда;

2) курулуп жаткан көпквартиралуу туракүйдүн долбоорлоо документи олуттуу өзгөргөндө, анын ичинде үлүштүк курулуштун объектинин көлөмү олуттуу өзгөргөндө;

3) Жалпы мүлктүн жана (же) көпквартиралуу туракүйдүн жана (же) кыймылсыздыктын башка объектинин курамына кирүүчү турак эмес жайлардын багыты өзгөргөндө;

4) Келишимде белгиленген башка учурларда.

7.3. Курулушчу бул жобонун 7.2-пунктунда каралган негиздер боюнча келишим бузулган учурда, келишим бузулган күндөн тартып үч айдын ичинде алар тарабынан келишим баа эсебине төлөнгөн акча каражаттарды үлүшчүгө кайтарып берүүгө, ошондой эле келишимде каралган пайыздарды төлөп берүүгө милдеттүү.

7.4. Заказчы тарабынан келишимди аткаруудан бир тараптуу тартипте баш тартуу үчүн негиз бар болгондо, заказчы үлүшчүгө жазуу жүзүндөгү келишим бааны төлөө боюнча карызды жоюу зарылчылыгы жөнүндө эскертүүнү жөнөткөндөн кийин, отуз күндөн эрте эмес келишимди бузууга укуктуу. Үлүшчү тарабынан мындай талап аткарылбаганда, курулушчу келишимди бир тараптуу тартипте аткаруудан баш тартууга укуктуу.

7.5. Курулушчу тарабынан бул жобонун 7.4-пунктунда каралган негиздер боюнча келишимди аткаруудан бир тараптуу баш тартылса, заказчы үлүшчүгө ал тарабынан төлөнгөн сумманы кайтарып берүү менен үлүштүк курулуш объектин сатууга укуктуу.

7.6. Эгерде, үлүшчү үлүштүк курулуш объектине көчүп кирген жана үлүштүк курулуш объектин наркын толук төлөө боюнча милдеттенмени аткарбаган учурда, аны менен бирге жашаган жактар менен кайра көчүрүлөт. Бул учурда заказчы үлүшчүгө ал төлөгөн төлөмдөрдү кайтарып берет жана жаңы үлүшчүгө үлүштүк курулуш объектин сатат.

7.7. Тараптардын бири келишимди аткаруудан бир тараптуу баш тарткан учурда, экинчи тарапка келишимди аткаруудан бир тараптуу баш тартуу жөнүндө эскертүү жөнөтүлгөн күндөн тартып келишим бузулду болуп саналат.

7.8. Өз милдеттерин аткарбаган же өз милдеттерин тийиштүү аткарбаган тараптар келишим боюнча милдеттенмелерин аткарбаган же тийиштүү аткарбаган учурда, экинчи тарапка бул жободо жана келишимде каралган бышманаларды (айып пулдарды, туумдарды) төлөп берүүгө жана туумдан сырткары келтирилген зыяндардын ордун толук көлөмдө толтурууга милдеттүү.

 

8. Тараптар тарабынан талаптардын укуктарына жана милдеттенмелердин аткарылышына макул болуу 

8.1. Үлүшчү келишимдин толук баасы алар тарабынан төлөнгөндөн кийин же Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси тарабынан белгиленген тартипте жаңы үлүшчүгө бир убакта карызды которуу менен келишим боюнча талаптардын укуктарына макул болууну жүзөгө ашырат.

8.2. Курулушчунун милдеттенмелери тараптар тарабынан өткөрүп берүү актын кол койгон жана үлүшчүгө үлүштүк курулуш объектин укук белгилөөчү документти жол-жоболоштурган учурдан тартып аткарылды болуп эсептелинет.

8.3. Үлүшчүнүн милдеттенмелери келишимге ылайык акча каражаттарын толук көлөмдө төлөгөн жана тараптар тарабынан өткөрүп берүү актына кол коюлган учурдан тартып аткарылды болуп эсептелинет.

Көп квартиралуу турак үйдүн курулушунда үлүштүк катышуу келишими боюнча милдеттенмелерди камсыздоо максатында, тараптар ортосунда Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан каралган башка келишимдер түзүлүшү мүмкүн.

8.4. Үлүштүк курулуш объектине үлүшчүнүн менчик укугу Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 22-декабрындагы №153 “Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө” мыйзамы жана бул жобо тарабынан каралган тартипте мамлекеттик каттоодон өтүүгө тийиш.

8.5. Курулушчу келишим боюнча үлүшүчү тарабынан төлөнүүчү акча каражаттарды долбоорлоо документке ылайык аларга көпквартиралуу туракүй куруу (түзүү), ошондой эле Ош шаарынын бюджетинен көпквартиралуу туракүйдүн курулушуна бөлүнгөн акча каражаттарды кайтаруу үчүн гана пайдаланат.

8.6. Курулушчу үлүшчүлөрдү тартуу максатында көпквартиралуу туракүйдү куруу долбоору жөнүндө маалыматты таркатат. Түшкөн өтүнмөлөрдүн негизинде үлүштүк катышуу шарттарында көпквартиралуу туракүйдү курууда (түзүүдө) катышууну каалаган жактардын тизмесин түзөт.

8.7. Курулуштун долбоору жөнүндө маалымат төмөнкү маалыматтарды камтуусу тийиш:

1) курулуучу (түзүлүүчү) көпквартиралуу туракүйдүн жайгашкан орду, анын баяндоосу, чектери жана долбоорлоо документи тарабынан каралган жер участогунун аянты;

2) квартиралардын жана башка кыймылсыз объекттердин саны

3) курулуштун башталышынын жана эксплуатацияга киргизүүнүн болжолдуу мөөнөтү;

4) көпквартиралуу туракүйдү куруунун (түзүүнүн) пландуу наркы.

8.8. Курулушчунун көп квартиралуу турак үйдү курууну (түзүүнү), бюджеттик жана тартылган акча каражаттарды чыгымдоону, жер участогун пайдаланууну жана курулган объекти жарандарга менчикке өткөрүп берүүнү камсыздоо алкагындагы иши үчүн контролду Ош шаарынын мэриясы жүзөгө ашырат. Курулуш ченемдерин жана эрежелерин, шаар курулуш документин сактоо алкагындагы контроль архитектура жана курулуш аймактык органдар тарабынан жүзөгө ашырылат.

8.9. Ош шаарынын мэриясы тараптар үчүн келишим түзүүдө жана аны аткарууда милдеттүү болгон ченемдик актыларды чыгарууга укуктуу.

 

 

Үлүштүк курулушrа катышуунун типтүү келишими

 

 Жобонун негизинде иштөөчү, мындан ары “Курулушчу” деп аталуучу ________________________________________________________ атынан Ош шаарынын мэриясынын Капиталдык курулуш башкармалыгы биринчи  тараптан жана   __________________________________________________________________ 

мындан ары “Үлүшчү” деп аталуучу экинчи тараптан  “Ош шаарында көп квартиралуу турак үйлөрдү үлүштүк куруунун (түзүүнүн) тартиби жана шарттары жөнүндө” жобого ылайык төмөнкүлөр жөнүндө ушул келишимди түзүштү:

 

Келишимдин предмети

 

“Курулушчу” өз күчү жана  (же) башка адамдарды тартуу менен

турак аянты _____ чарчы метр, долбоор боюнча жалпы аянты _____ чарчы метр, ____ кабаттагы, №_____ подьездеги, _____ бөлмөлүү квартираны, мындан ары “Үлүштүк курулуштун обьекти” деп аталуучу, анын ичинде Ош шаарында көп квартиралуу турак үйдө жайгашкан, _______________ дарегиндеги мындан ары “Үй” деп аталуучу  имараттын   инфраструктуранын бир бөлүгүн курууга жана Үйдү эксплуатациялоого киргизүүгө уруксат алгандан кийин Үлүштүк курулуш обьектисин Үлүшчүгө өткөрүп берүүгө милдеттенет, ал эми Үлүшчү бааны ушул келишим менен белгиленген тартипте жана мөөнөттөрдө төлөп берүүгө жана Үлүштүк курулуштун обьектисин менчикке кабыл алууга милдеттенет.

1.2. “Үлүшчү” көп квартиралуу турак үйдү курууну төмөнкү негизде

ишке ашырат:

     - Ош шаарынын ________________ көчөсүндөгү жер участогун Үй куруу үчүн бекитип берүү жөнүндө Ош шаарынын мэриясынын 20___жылдын “____” ___________ №______ Ош мамкаттоосунда катталган токтомунун, мөөнөтсүз пайдалануу укугуна 20____ жылдын “___” ________  №_____  актысынын;

     - 20_____ жылдын “____” _____________ тарабынан берилген (уруксат берген орган көрсөтүлсүн) курууга уруксаттын;

     - ___________ тарабынан бекитилген долбоордук-сметалык документтердин (долбоордук документтерди бекиткен дата жана орган көрсөтүлсүн).

1.3. Үлүшчү долбоордук документтер менен таанышкан.

1.4. Келишим ______ жылдык мөөнөткө же 20_____ жылдын “____” ________ чейин түзүлгөн.

     1.5. Үлүштүк курулуш обьекти эксплуатациялоого киргизилгенден жана Үлүшчү келишимдин толук баасын төлөп бергенден кийин Курулушчу менен Үлүшчүнүн ортосунда үлүштү менчикке – ушул келишимдин ажыратып алгыс бөлүгү жана Үлүштүк курулуш обьектисинин менчик укугун Үлүшчүгө кайра жол-жоболоштуруу үчүн негиз болуп саналган үлүштү өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуу түзүлөт.

 

2. Курулушчунун укуктары жана милдеттери 

2.1. Курулушчу төмөнкүлөргө милдеттенет:

- Үйдү КЧжЭ макулдашылган долбоордук документтерине жана ушул токтомдун №1 тиркемесине жараша мөөнөттөрүнө ылайык этап боюнча курууну камсыз кылууга багытталган уюштуруучулук жана техникалык иш-чаралардын комплексин ишке ашырууга; 

- Үйдү 20____ жылдын _________________ чейинки мөөнөттө эксплуатацияга киргизүүгө;

- менчик каражаттарынын эсебинен көп квартиралуу турак үйдүн техникалык паспортун белгиленген тартипте жол-жоболоштурууга жана Үлүштүк куруу обьектине өткөрүп берүү актысынын негизинде Үлүшчүнүн көчүп кирүүсүнө мүмкүнчүлүк берүүгө;

- Үлүшчү тарабынан келишимдин баасын толук төлөгөндөн кийин 10 күндүн ичинде Үлүштүк куруу обьектин Үлүшчүнүн менчигине өткөрүп берүүгө, үлүштү - Үлүштүк куруу обьектин менчикке өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуу түзүүгө жана Үлүштүк куруу обьектисинин бардык зарыл документтерин кайра жол-жоболоштуруу үчүн мамкаттоо органдарына берүүгө. Үлүштүк куруу обьектине менчик укугун жол-жоболоштуруу Үлүшчүнүн жеке каражаттарынын эсебинен өз алдынча  ишке ашырууга;

- Үйдүн курулушу жөнүндө Үлүшчүгө маалымат берип турууга.

2.2. Курулушчу ушул келишимге ылайык өзүнө кабыл алган милдеттемелерди толук көлөмдө аткарылышын Үлүшчүдөн талап кылууга укуктуу.

2.3. Үлүшчү тарабынан төлөмдү төлөөнүн келишим менен белгиленген мөөнөттү бузган учурда Курулушчу келишимди бузууга жана Үлүштүк куруу обьектини иш жүзүндө төлөгөн төлөмдөрдү төлөп берүү менен сатууга укуктуу.

 

3. Үлүшчүнүн укуктары жана милдеттери 

3.1. Үлүшчү төмөнкүлөргө милдеттүү:

     - Үлүштүк куруу обьектине акыны ушул келишимдин 4-бөлүмүнүн талаптарына жана ушул келишимдин №2 тиркемесине жараша жүргүзүлгөн эсептөөлөргө ылайык суммада жана мөөнөттө төлөөгө;

- курулуш аяктагандан, Үй эксплуатациялоого киргизилгенден жана келишимдин баасы толук төлөнгөндөн кийин Үлүштүк куруу обьектини Курулушчуда кабыл алууга мамкаттоо органдарында квартирага менчик укугун кайра каттатууга;

- эксплуатациялоочу уюмдар тарабынан берилген эксплуатациялоого киргизилген учурдан тартып коммуналдык кызматтарды көрсөтүүгө эсептер боюнча бардык чыгымдарга акы төлөөгө.

3.2. Үлүшчү төмөнкүлөргө укуктуу:

- курулуш аяктагандан, эксплуатациялоого киргизгенден жана келишимдин баасынын 60%ын төлөгөндөн кийин (ушул келишимдин №2 тиркемесине ылайык) өткөрүп берүү актысынын негизинде, Үлүштүк куруу обьектине көчүп кирүүгө;

- Курулушчудан Үйдүн курулушун ишке ашырууну жана Үлүштүк куруу обьектинен КЧжЭ жана бекитилген долбоордун талаптарына ылайык мөөнөттө (ушул келишимдин №1 тиркемесине ылайык) келишим менен алдын ала айтылгандардын ишке ашырылышын талап кылууга;

- келишимдин толук баасы төлөнгөндөн кийин Курулушчудан Үлүштүк куруу обьектин жана менчик укугун каттоо үчүн зарыл документтерди белгиленген мөөнөттө өткөрүп берүүнү талап кылууга;

- эгерде Үлүштүк куруу обьектин Курулушчу тарабынан келишимдин шарттарын жана (же) мындай обьекттин сапатынын начарлашына алып келген милдеттүү талаптардан четтөө жана аны келишим менен каралган пайдалануу үчүн жараксыз кылган башка кемчиликтер менен курулса (тургузулса), Үлүшчү Курулушчудан төмөнкүлөрдү талап кылууга укуктуу:

1) кемчиликтерди _____ айлык мөөнөттө акысыз четтетүүнү;

2) келишимдин баасын өлчөмүнө жараша азайтууну;

3) кемчиликтерди четтетүүгө өз чыгымдарынын ордун толтурууну.

 

4 . Кемчиликтердин баасы жана аны төлөө шарттары 

4.1. Үлүштүк куруу обьектин куруу боюнча келишимдин баасы бир чарчы метр үчүн ______ сом эсебинде аныкталат.

4.2. Үлүшчүнүн Курулушчу менен эсептешүүсүнүн тартиби ушул келишимдин 2- тиркемесине ылайык аныкталат.

4.3. Келишимди түзүүнүн учурунда Үлүшчү Курулушчуга ______ сом өлчөмүндөгү акчалай каражаттарды (бирок баасынын 30%нан кем эмесин) төлөп берет.

4.4. Үйдү эксплуатациялоого киргизүү жана Үлүштүк куруу обьектинин үлүшчүсү көчүп кирген учурга карата Үлүшчү Үлүштүк куруу обьектинин наркынын – келишимдин баасынын 60%нан кем эмесин төлөп берүүнү ишке ашырууга тийиш.

4.5. Келишимдин мөөнөтү аяктаган учурга 20_____ жылдын “___”_________ карата Үлүшчү - Үлүштүк куруу обьектинин наркынын – келишимдин баасынын 100% төлөөнү ишке ашырууга тийиш.

4.6. Келишимдин баасын төлөө боюнча Үлүшчүнүн милдеттемелери Курулушчунун эсебине акча каражаттарын толук көлөмдө чегергенден кийин толугу менен аткарылды деп эсептелет.

4.7. Ушул келишимдин №2 тиркемесинде аныкталган Үлүшчү тарабынан Курулушчуга төлөнүп берилүүгө жаткан акча каражаттарынын өлчөмү, ошондой эле Үлүштүк куруу обьектинин жалпы аянтынын бир чарчы метринин наркы белгиленген болуп саналат жана Үлүшчү тарабынан Курулушчу менен эсептешүүнүн тартиби жана мөөнөттөрү боюнча милдеттемелер аткарылган шартта өзгөртүлүүгө жатпайт. Үлүшчү тарабынан төлөнүп берилүүгө жаткан акча каражаттарынын өлчөмү ушул келишимдин 4.8. пунктту менен каралган учурда өзгөртүлүшү мүмкүн.

4.8. Үлүштүк куруу обьектинин Үлүшчү тарабынан сатып алынуучу аянты көп квартиралуу Үй эксплуатациялоого киргизилгенден кийин мамкаттоо органдары тарабынан жүргүзүлгөн ченөөлөргө ылайык такталат жана бул келишим үчүн иш жүзүндөгү катары таанылуу менен келишимдин баасын кайра кароо үчүн негиз болуп саналат.

4.9. Курулуш материалдарына баалар өзгөргөн учурда Үлүштүк куруу обьектинин жалпы аянтынын бир чарчы метринин баасы тараптардын макулдашуусу боюнча өзгөртүлүшү мүмкүн.

 

5. Сапаттык кепилдик 

5.1. Курулушчу турак үйдү долбоорлоо-сметалык документтерине, шаар курулушуна, курулуш ченемдерине жана эрежелерине, куруу мөөнөттөрүнө ылайык курууну ишке ашырууга, үйдү эксплуатацияга киргизүүнү камсыз кылууга жана  келишимдин 1.1. пунктунда көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөргө жана КЧжЭге, долбоорлоо документтеринин талаптарына жооп берген Үлүштүк куруу обьектин Үлүшчүгө менчикке  өткөрүп берүүгө милдеттенет.

5.2. Үлүштүк куруу обьектинин сапаты боюнча кепилдиктин мөөнөтү Үй эксплуатациялоого киргизилген учурдан тартып 1 (бир) жылды түзөт.

 

6. Тараптардын жоопкерчиликтери 

6.1. Өз милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган тарап, ушул келишим боюнча өз милдеттерин аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн, башка тарапка бышмана төлөөгө жана келтирилген чыгымды толук көлөмдө бышманадан тышкары төлөө менен  ордун толтурууга милдеттүү.

6.2. Үлүшчү ушул келишим менен белгиленген төлөмдү төлөөнүн мөөнөтүн бузган учурда Курулушчуга 30 календардык күн ичинде ар бир  өткөрүп жиберген күн үчүн төлөмдү өткөрүп жиберген суммадан 0,01% өлчөмүндө бышмана (туум) төлөп берет. Кезектеги төлөм боюнча төлөө үч айдан ашык кечиктирилсе  бул келишимди бузууга жана Үлүштүк куруу обьектисин жаңы Үлүшчүгө өткөрүп берүүгө негиз болуп саналат.

6.3. Келишимде каралган Үлүштүк куруу обьектисин Үлүшчүгө өткөрүп берүү мөөнөтү бузулган учурда Курулушчу өткөрүлгөн ар бир күн үчүн 0,01 пайыз өлчөмүндө Үлүшчүгө бышмана (туум) төлөп берет.

 

7. Өзгөртүүлөр, толуктоолор жана келишимди токтотуу 

7.1. Ушул келишимге өзгөртүүлөр жана толуктоолор тарптардын макулдашуусу боюнча жазма түрүндө жүргүзүлөт.

7.2. Ушул келишимди токтотуу төмөнкүдөй жүргүзүлөт:

- тараптар өзүнө алган милдеттемелер толук көлөмдө аткарылгандан кийин;

- бир тараптын демилгеси боюнча башка тарапка 30 күн мурун алдын ала жазма түрүндө кабарлаганда (келишимди мөөнөтүнөн мурда токтотуу).

7.3. Келишимди мөөнөтүнөн мурда токтотуу төмөнкүдөй жүргүзүлөт:

- Курулушчунун демилгеси менен;

- Үлүшчү 3 айдан кем эмес кезектеги төлөмдү төлөө мөөнөтүн бузган учурда;

- Үлүшчү Үлүштүк куруу обьектисин кабыл албаганда;

- Үлүшчүнүн демилгеси боюнча Курулушчуга 30 күн мурун алдын ала жазма түрүндө кабарлаганда.

7.4. Үлүшчү келишимди мөөнөтүнөн мурун бузган учурда Үлүштүк куруу обьектисин Курулушчуга кайтарып берет, Курулушчу  Үлүшчүдөн алган төлөмдү 3 айдын ичинде төлөп берет.

7.5. Ушул келишим боюнча бир тарап башка тараптын алдын ала макулдугусуз укугун берүүгө тыюу салынат.

 

8. Форс-мажор 

8.1. Форс-мажор – жеңүүгө мүмкүн болбогон кырдаалдар, бул: өрт, суу ташкыны, жер титирөө, эпидемия жана башка табигый кырсыктар; согуш же согуш аракеттери, өзгөчө кырдаалдарды жарыялоо; мамлекеттик бийлик органдарынын жана башкаруу же башка ыйгарым укуктуу органдарынын жумушту аткарууга тоскоол болгон актыларды чыгарганда, форс-мажордук кырдаалдар болуп жаткан убакта ушул келишимде алдын ала айтылган, ушул келишим боюнча милдеттемелерди аткарбагадыгы үчүн тараптар жоопкерчилик тартпайт.

8.2. Куруучу курулуш-монтаждык жумуштарды жүргүзүүнүн графигине тоскоол болгон аба-ырайынын шарттары боюнча Үйдү берүү мөөнөтүн узартууга укугу бар.

8.3. Форс-мажордук кырдаалдар 60 күндөн ашык уланган учурда ар бир Үлүшчү ушул келишим боюнча милдеттемелерди аткарууга тоскоол болгон жана таасир кылган кырдаалдар жөнүндө 15 күнгө чейинки мөөнөттө бул тууралуу жазма түрүндө башка тарапка кабарлоо менен ушул келишимди бузууга укугу бар.

 

9. Жалпы жобо 

9.1. Ушул келишим мамлекеттик каттоодон келишим өткөндөн жана Үлүшчү биринчи төлөмдү төлөгөндөн жана тараптар милдеттемелерди толук аткарууга чейинки убактан тартып күчүнө кирет. Ушул келишимдин  бардык тиркемелери ушул келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

9.2. Тараптар ортосунда ушул келишимди аткарууда, өзгөртүүдө же бузууда келип чыккан бардык талаштар сүйлөшүү жолдору менен чечилет, эгерде алдарды достук жолу менен чечүүгө мүмкүн болбогон учурда тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот тартибинде чечилет.

9.3. Ушул келишим менен каралбаган учурларда тарптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жетекчиликке алат.

9.4. Ушул келишим 3 бирдей нускада расмий тилинде түзүлдү, бирөө Үлүшчүдө, бирөө -Курулушчуда, бирөө- Мамкаттоодо болот.

 

10. Тараптардын юридикалык даректери, реквизиттери жана кол тамгалары

 

           “Курулушчу”

“Үлүшчү”

 

 

_______________________

дареги

боюнча көп квартиралуу
турак үйдү үлүштүк курууга
катышуу жөнүндө келишимге
1- тиркеме

 

Аткарылуучу иштердин тизмеги

Көп квартиралуу турак үйдү курууда курулуш-монтаждоо жана атайын иштердин өндүрүш технологиясына ылайык этап-этап боюнча аткарылуучу иштердин төмөнкү тизмегин камтыйт:

Долбоорлоо-чалгындоо иштери:

1. Курулуштун долбоорунун форэскизи.

2. Курулуштун аянтын инженердик-геологиялык чалгындоо.

3. Курулуштун аянтын, инженердик тармактарынын топогеодезиялык чалгындоо.

4. Объекттин жумушчу долбоору, анын ичинде тышкы жана ички инженердик коммуникациялар: электр жабдуу, суу жабдуу, канализация, жылуулук жабдуу, газ жабдуу, телефондоштуруу

5. Уруксат берүү, долбоорлоо жана башка документтерди макулдашуу, Кыргыз Республикасынын Мамэкспертизасынын корутундусун, объекти курууга уруксаат алуу жана Ош шаары боюнча мамархтехкурулушкөзөмөлдөө башкармалыгында объектти каттоо.

Бекитилген долбоорлоо документтин негизинде инженердик курулмалардын курулуш-монтаждоо иштери, анын ичинде:

1. Имараттын конструктивдүү чиймесин тургузуу боюнча курулуш-монтаждоо иштери (ошондой эле инженердик коммуникацияларды киргизүү жана чыгаруу).

2. Тышкы, ички дубалдарды тосуучу конструкциялар жана биринчи кабаттан акыркы кабатка чейин, тепкичтерди тосмолор.

3. Лифттерди монтаждоо

4. Чатырларды орнотуу

5. Терезе жана эшик блокторун орнотуу

6. Ички жана тышкы жасалгы иштер

7. Санитардык-техникалык жана инженердик жабдууларды орнотуу.

8. Көрктөндүрүүнү, жашылдандырууну, ирригацияны жана короо аймагын жана кирүү жолдорун тышкы жарыктандырууну уюштуруу.

Аткарылган долбоордун негизинде ички имараттын инженердик тармактарынын курулуш-монтаждоо иштери, анын ичинде:

1. Имараттын ичиндеги магистралдык инженердик тармактарды (суу жабдуу, канализация, электр жабдуу, телефондоштуруу) тартып келүүсүз конкреттүү тиричилик приборлорго жана жабдууларга монтаждоо.

2. Жылуулукту орнотуу.

3. Телефондун бөлүнмө тармактары.

Аткарылган долбоордун негизинде, алынган техникалык шарттарга ылайык үйгө тартыпк елүү менен ички квартиралык инженердик тармактарды куруу, анын ичинде:

1. Турак үйдү электр менен жылытууну (тамак даярдоону) эске алуу менен электр жабдуу тармактары

2. Төмөндөтүүчү станцияларды орнотуу менен тамак даярдоо үчүн газ жабдуу тармактары

3. Өрт гидранттарын жана жогорулатуучу насостук станциясын орнотуу менен суу түтүк тармактары

4. Турак үйдүн жанына кабыл алуу кудуктарын орнотуу менен канализация тармактары

5. Телефон тармактары.

Квартиранын ичинин акыркы жасалгы иштери:

1. Сантехникалык приборлорду: ванналар, бактары менен унитаздарды, кол жуугучтарды, өзүнчө турган ашкана жугуучтарын, борбордук түркүктөрдөн конкреттүү тиричилик приборлорго жана жабдууларга тартуу менен зарылчылыкка жараша жана башка сантехникалык приборлорду сатып алуу жана монтаждоо;

2. Электрмонтаждоо жабдууларын: өчүргүчтөрдү, ток тешиктерди, патрондорду, электр энергиясынын учетун эсепттөөчү приборду, электр плитасын, шам чырактарды сатып алуу жана монтаждоо.

3. Шыптардын, ички дубалдардын жана тосмолордун (сырдоо жана туш кагаздарды чаптоо) жасалгы иштери

4. Төшөлмө жабууларын жасоо.

5. Терезе, эшик блокторун коюу жана айнектөө жана аларды сырдоо.

6. Сантехникалык түтүктөрдү жана жылуулук приборлорун сырдоо. 

 

 

 

_______________________ дареги
боюнча көп квартиралуу
турак үйдү үлүштүк курууга
катышуу жөнүндө келишимге
2- тиркеме

 

Келишим баасы жана төлөө тартиби

 

Келишим баасы  _____ сом, курулуп жаткан “Курулуштун бардык объектинин 1м2 наркы _____  сом.

Үлүшүчү тарабынан төлөмдөр 3 мезгилде жүзөгө ашырылат. Биринчи мезгилдин төлөмү  үлүштүк курулушка катышуу жөнүндө келишим түзүлгөн учурда бир убакта төлөм жүргүзүлөт. Экинчи жана үчүнчү мезгилдерде төлөө график боюнча тең киргизилген төлөмдөр менен жүзөгө ашырылат:

 мезгил (айы)

өлчөмү (%)

 сумма (сом)

датасы

мезгил

30

 

 

    2-мезгил  30% _____________ сом мөөнөт -24 айга чейин

айы

 

 

 

айы

 

 

 

айы

 

 

 

айы

 

 

 

   3-мезгил                40%___________ сом   36 айга чейин

айы

 

 

 

айы

 

 

 

айы

 

 

 

айы

 

 

 

 

Тараптардын колу:

           “Курулушчу”

“Үлүшчү”

 

  

Ош шаарында көп квартиралуу үйлөрдү үлүштүк курууда катышууга укугу бар жарандардын тизмесин түзүү жөнүндө

 

Жобо

1. Жалпы жоболор 

1. Ош шаарында көп квартиралуу үйлөрдү үлүштүк курууда катышууга укугу бар жарандардын тизмесин түзүү жөнүндө ушул жобо (мындан ары - Жобо) Кыргыз Республикасынын Турак-жай кодексине жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан.

я 2. Жобо Ош шаарында көп квартиралуу үйлөрдү үлүштүк курууда катышууга укугу бар жактарды тизмеге киргизүү тартибин жөнгө салат.

3. Бул жобо турак-жай проблемаларын чечүүгө, Ош шаардык кеңешинин 2008-жылдын 27-ноябрындагы № 20 токтому менен бекитилген "Ош шаарында көп квартиралуу турак үйлөрдү үлүштүк куруунун тартиби жана шарттары жөнүндө" Жобону ишке ашырууга багытталган.

4. Жарандарга жардам Ош шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органы тарабынан жергиликтүү бюджеттен же башка булактардан бөлүнүүчү акча каражаттар берилет.

5. Турак-жай шарттарын жакшыртууга муктаж болгон жарандардын тизмесин түзүүнү куруучу жүзөгө ашырылат.

 

2. Тизмелерди түзүү процессинин негизги талаптары жана катышуучулары 

6. Ош шаарында көп квартиралуу үйлөрдү үлүштүк курууда катышууга укугу бар жарандардын тизмесине киргизилүү укугуна Ош шаарынын аймагында эмгек иштиктүүлүгүн жүзөгө ашырган, көп квартиралуу турак үйлөрдү үлүштүк курууда катышууга өз ыктыярдуу макулдугун билдирген төмөнкү Кыргыз Республикасынын жараны ээ боло алат:

а) менчик турак-жайы (үй, квартира) жана/же Ош шаарынын аймагында жеке турак-жай курууга бөлүнгөн жер участогу болбогон;

б) менчигинде болгон турак-жайы (үйү, квартирасы), анын турак-жай аянты белгиленген санитардык ченемдерге жана талаптарга жооп бербеген.

7. Арыздануучу төмөнкү документтерди камтыган документтердин топтомун берүүгө тийиш:

а) белгиленген формадагы арыз;

б) паспорттун көчүрмөсү;

в) Жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча Ош шаардык башкармалыктын Ош шаарында менчик укугу тиешелүү кыймылсыз мүлкү жок экендиги жөнүндө маалымкат;

г) эмгек китепчесинин же Ош шаарынын аймагында эмгек иштиктүүлүгүн жүзөгө ашыргандыгын ырастоочу документтин көчүрмөсү;

д) иштеген жеринен маалымкат;

е) турак-жай шарттарын текшерүү актысы (жеке же биргелешкен менчик турак-жайы болсо);

ж) үй бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымкат (жашаган жеринен).

з) айлык акы тууралу маалымкат.

8. Куруучу тийиштүү документтерди алып ар бир арыз берүүчүгө маалыматтык пакет даярдайт жана аны Комиссиянын кароосуна киргизет.

9. Үлүштүк курууга катышуунун шарттарында турак жай берүүнүн негизги критерийи болуп арыз берүүчүнүн төлөө жөндөмдүүлүгү болуп саналат.

 

3. Ош шаарында көп квартиралуу үйлөрдү үлүштүк курууда катышууга укугу бар жарандардын тизмесин бекитүүнүн тартиби 

10. Комиссия ар бир арыз берүүчүнүн маалыматтык пакетин карап чыгат. Комиссиянын үлүштүк курулушка катышууга укугу бар жарандарын тизмесин бекитүү жөнүндө чечими комиссиянын протоколу менен жол-жоболоштурулат.

11. Ош шаарында көп квартиралуу үйлөрдү үлүштүк курууда катышууга укугу бар жарандардын тизмесине киргизүү үчүн документтерди берген жарандар, ошондой эле документтерди берүүчү мамлекеттик жана муниципалдык органдар алардын аныктыгы үчүн жоопкерчилик тартат.

12. Эгерде Ош шаарында көп квартиралуу үйлөрдү үлүштүк курууга катышуу укугун алган жак андан ары кандайдыр бир себептер боюнча акы төлөөнү жүргүзө албаса же келишимдин шарттарын бузса, үлүштүк курулуш жөнүндө келишим Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте бузулат.

 

4. Комиссиянын ишин уюштуруу тартиби 

13. Комиссия үлүштүк курууда катышуу укуктарын берүү боюнча маселелерди кароону жана квартираларды бөлүштүрүүнү жүзөгө ашырат.

14. Комиссия өз иш-аракетин кеңешме формасында ишке ашырат. Кеңешменин жыйынтыктары төрага жана комиссиянын катышкан бардык мүчөлөрү тарабынан кол коюлган протокол менен жол-жоболоштурулат.

15. Комиссиянын кеңешмеси топтолгон маселелерге жараша Комиссиянын төрагасы тарабынан аныкталган күндө өткөрүлөт.

16. Эгерде кеңешмеде комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын 2\3 ден кем эмеси катышкан учурда, комиссия чечим кабыл алууга укуктуу.

17. Кбмиссия арыз берүүчүнүн төлөө жөндөмдүүлүгүн үлүштүк катышуу шарттарында турак-жай берүүнүн бирден бир негизги критерийи катары кабыл алат.

18. Комиссия арыз берүүчү тарабынан берилген документтер топтомуна ылайык, ошондой эле башка критерийлерди эсепке алуу же добуш берүү жолу менен аянттары жана кабаттары боюнча квартираларды бөлүштүрүүнү аныктайт.

19. Комиссия кеңешмеде каралуучу маселелерге тиешелүү документтерди, корутундуларды жана башка материалдарды Ош шаарынын мэриясынын тийиштүү кызматтарынан жана түзүмдөрүнөн менен чарба жүргүзүүчү субъекттерден алууга укуктуу.

20. Комиссиянын чечимдерине даттануу белгиленген мыйзам тартибинде жүргүзүлөт.

21. Комиссиянын иш-аракетин уюштурууну камсыз кылууну куруучу жүзөгө ашырат.

 

Окулду 412 жолу

Билдирүү кошуу


Сыр сөз
Жаңылоо

Тарых жана маданият

Пред След Страница:

Ошто “Ош Түрк дүйнөсүнүн фотосүрөтчүлөрүнүн көзү менен” аттуу сүрөт көргөзмөсү ачылды

Ошто “Ош Түрк дүйнөсүнүн фотосүрөтчүлөрүнүн көзү менен” аттуу сүрөт көргөзмөсү ачылды

Бүгүн, 7-октябрда Оштогу “Алымбек Датка” этнографиялык комплексинде, Түрк дүйнөсүнүн фотосүрөтчүлөрү...

Ош шаарынын борбордук аянтында жаа атуу, тайган жарыш, бүркүт салуу көрсөтүлдү

Ош шаарынын борбордук аянтында жаа атуу, тайган жарыш, бүркүт салуу көрсөтүлдү

Бүгүн, 5-октябрда Ош шаарынын 3019 жылдыгы салтанаттуу белгиленип жатат. Майрамдын негизинде шаарды...

Ош шаарынын 3019 жылдык майрамы белгиленүүдө

Ош шаарынын 3019 жылдык майрамы белгиленүүдө

Бүгүн, 5-октябрда Ош шаарынын күнү белгиленип жатат. Майрамдын негизинде Ош шаарынын борбордук аянты...

Ошто белгилүү түрк акыны Ашык Вейселдин 125 жылдыгына арналган фотосүрөт көргөзмөсү өтүп жатат

Ошто белгилүү түрк акыны Ашык Вейселдин 125 жылдыгына арналган фотосүрөт көргөзмөсү өтүп жатат

Бүгүн, 4-октябрда Ош шаарындагы Кыргыз-Өзбек университетинде белгилүү түрк акыны Ашык Вейселдин 125 ...

Ошто эл аралык театр фестивалынын ачылыш аземи болду

Ошто эл аралык театр фестивалынын ачылыш аземи болду

Бүгүн, 24-сентябрда С. Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында Кыргыз Республикасынын эл артист...

Ош шаары Улуттук Көчмөндөр оюндарында бир канча номинациялар боюнча 1-орунду багындырды

Ош шаары Улуттук Көчмөндөр оюндарында бир канча номинациялар боюнча 1-орунду багындырды

Талас облусунда өтүп жаткан Улуттук Көчмөндөр оюндарында Ош шаары бир канча сынактардан биринчи орун...

Ошто Токтогул паркы пайдаланууга берилди

Ошто Токтогул паркы пайдаланууга берилди

Ош шаарында эгемендиктин 28 жылдык майрамы белгиленип жатат. Эгемендүүлүктүн 28 жылдыгына карата Ток...

“Ош- түрк дүйнөсүнүн маданий борбору” эл аралык иш-чарасынын алкагында өтүүчү “Ош Фест -2019” туристтик фестивалынын программасы

“Ош- түрк дүйнөсүнүн маданий борбору” эл аралык иш-чарасынын алкагында өтүүчү “Ош Фест -2019” туристтик фестивалынын программасы

17-август күнү саат 18:00дө Улуу Жибек Жолундагы “Чыгыш кербени” Сулайман-Тоо” музейинин автоунаа то...

“Токтогул паркы өзгөчө эс алуучу жайга айланат”,-Т. Сарыбашов

“Токтогул паркы өзгөчө эс алуучу жайга айланат”,-Т. Сарыбашов

Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багын реконструкциялоо иштери уланууда. Эс алуу ...

Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору: Эл аралык маданий иш-чаралар сүмөлөк ачуу шааниси менен башталды

Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору: Эл аралык маданий иш-чаралар сүмөлөк ачуу шааниси менен башталды

Бүгүн, 20-апрелде «Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору» эл аралык маданий иш-чаралары Ош шаарынын мэр...

Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору: Эл аралык маданий иш-чаралар сүмөлөк ачуу шааниси менен башталды

Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору: Эл аралык маданий иш-чаралар сүмөлөк ачуу шааниси менен башталды

Бүгүн, 20-апрелде «Ош-Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору» эл аралык маданий иш-чаралары Ош шаарынын мэр...

Ош: Бир жыл ичинде бир топ эл аралык иш-чаралар өтөт

Ош: Бир жыл ичинде бир топ эл аралык иш-чаралар өтөт

ТҮРКСОЙго мүчө болгон мамлекеттердин чечими менен 2019-жыл “Ош — түрк дүйнөсүнүн маданий борбору» де...

Ошто «Эне тил жана Ч.Айтматов» деген теманын алкагында жарыяланган сынактын жеңүүчүлөрү сыйланды

Ошто «Эне тил жана Ч.Айтматов» деген теманын алкагында жарыяланган сынактын жеңүүчүлөрү сыйланды

Бүгүн, 7-декабрда Ош шаарында Залкар жазуучу Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына жана «Кыргыз Республикасынын...

Ошто "Ош-Чынгыз Айтматовдун тагдырында" аталышында Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет

Ошто "Ош-Чынгыз Айтматовдун тагдырында" аталышында Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет

2-3-ноябрь күндөрү Ош шаарында республикалык деңгээлде "Ош-Чынгыз Айтматовдун тагдырында" аталышында...

Ош шаарынын 3018 жылдыгына арналган гала-концертке 15 миңге жакын адам күбө болду

Ош шаарынын 3018 жылдыгына арналган гала-концертке 15 миңге жакын адам күбө болду

Бүгүн, 5-октябрь Ош шаарынын 3018 жылдыгын белгиленүүдө. Анын негизинде А.Сүйүмбаев атындагы борборд...

Шаар күнүнө карата “Ош-ооматтуу ордо калаа!” аттуу майрамдык жарманке болуп өттү

Шаар күнүнө карата “Ош-ооматтуу ордо калаа!” аттуу майрамдык жарманке болуп өттү

Бүгүн, 5-октябрда Ош шаарынын күнүнө карата борбордук аянтта “Ош-ооматтуу ордо калаа!” аттуу майрамд...

Ошто 13 улуттун өкүлдөрү достукту даңазалаган фестиваль өткөрүштү

Ошто 13 улуттун өкүлдөрү достукту даңазалаган фестиваль өткөрүштү

Бүгүн, 5-октябрда Ош шаарынын күнүнө карата “Сулайман-Тоо тынчтыктын жана ынтымактын символу” аттуу ...

Чет өлкөнүн маданият кызматкерлери Ош шаарынын күнү менен куттукташты

Чет өлкөнүн маданият кызматкерлери Ош шаарынын күнү менен куттукташты

Бүгүн, 5-октябрда  Ош шаарынын вице-мэри Нурбек Кадыров «Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуу...

“Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуусу” симпозиуму өттү

“Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуусу” симпозиуму өттү

Бүгүн, 4-октябрда Ош мамлекеттик университетинде “Байыркы Ош шаарындагы маданияттар баарлашуусу” атт...

Ош шаарында Раимжан Курбановдун адабий-музыкалык кечеси өттү

Ош шаарында Раимжан Курбановдун адабий-музыкалык кечеси өттү

Бүгүн, 28-сентябрда Ош улуттук драма театрында Раимжан Курбановдун "Улут болсом-тилим менен улутмун"...

Ош шаарынын 3018 жылдыгына карата өтүүчү маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

Ош шаарынын 3018 жылдыгына карата өтүүчү маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

Ош шаарынын 3018 жылдыгына карата өтүүчү маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси 4-октябрьСаат 10:00...

Ошто Мамлекеттик тил күнү белгиленди

Ошто Мамлекеттик тил күнү белгиленди

Бүгүн, 21-сентябрда С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында 23-сентябрь- Мамлекеттик тил күнү...

Спорттук мелдеш жана концерттик программа - Ошто "Алтынчы күнү кечинде" аттуу майрамдык кече уланууда

Спорттук мелдеш жана концерттик программа - Ошто "Алтынчы күнү кечинде" аттуу майрамдык кече уланууда

Бүгүн, 11-август Ош шаарындагы "Ата-Түрк" эс алуу багында Эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата "Алтын...

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата ар ишемби майрамдык иш-чаралар өтөт

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 27 жылдыгына карата ар ишемби майрамдык иш-чаралар өтөт

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздык күнүнүн 27 жылдыгына карата Ош шаарында 2018-жы...

Ошто футбол фествалы өттү

Ошто футбол фествалы өттү

Бүгүн, Ош шаарында 1-июнь- Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата “Балага жүрөгүбүздү ачалы!” ат...

1- июнь Балдарды коргоонун Эл аралык күнүнө карата Ош шаарында өткөрүлө турган маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

1- июнь Балдарды коргоонун Эл аралык күнүнө карата Ош шаарында өткөрүлө турган маданий-массалык иш-чаралардын тизмеси

1- июнь  Балдарды коргоонун Эл аралык күнүнө карата Ош шаарында өткөрүлө турган  маданий-массалык иш...

Оштон барган делегация Ярославль шаарынын 1008 жылдыгына катышты

Оштон барган делегация Ярославль шаарынын 1008 жылдыгына катышты

26-май күнү Россия Федерациясынын Ярославль шаарынын 1008 жылдыгы салтанаттуу белгиленип, ага Ош шаа...

Ошто Энелердин күнүнө карата жарыяланган конкурстун жеңүүчүлөрү сыйланды

Ошто Энелердин күнүнө карата жарыяланган конкурстун жеңүүчүлөрү сыйланды

Бүгүн, 18-майда Ош шаарынын мэриясында энелер күнүнө арналган  майрамдык иш-чара болуп өттү. Ага Ош ...

Ошто Энелер күнү салтанаттуу түрдө белгиленди

Ошто Энелер күнү салтанаттуу түрдө белгиленди

Бүгүн, 18-майда Ош шаарынын мэриясында  энелер күнүнө арналган  майрамдык иш-чара болуп өттү. Ага Ош...

Ошто 9-май майрамына карата “Согуш жылдарындагы ырлар” аттуу концерт болду

Ошто 9-май майрамына карата “Согуш жылдарындагы ырлар” аттуу концерт болду

Бүгүн, 9-май Улуу Жеңиштин 73 жылдыгына карата “Согуш жылдарындагы ырлар” аттуу Ош шаарынын маданият...

Ошто Улуу Жениш 73 жылдыгына арналган салтанатка 20 миңден ашуун адам күбө болду

Ошто Улуу Жениш 73 жылдыгына арналган салтанатка 20 миңден ашуун адам күбө болду

Бүгүн, 9-майда Улуу Жеңиштин 73 жылдык майрамы Ош шаарынын борбордук аянтында жогорку деңгээлде белг...

Ош шаарында 5 миңге чукул адамдын катышуусунда “Өлбөс, өчпөс полк” жөө жүрүшү болду

Ош шаарында 5 миңге чукул адамдын катышуусунда  “Өлбөс, өчпөс полк” жөө жүрүшү болду

Ош шаарындагы  9-май   Жеңиш күнүнүн 73 жылдыгын майрамдоо "Өлбөс-өчпөс полк" жөө жүрүшү менен  башт...

Ош шааарыда Улуу Ата Мекендик согуштун 73 жылдыгын белгилөөгө кызуу даярдык жүрүүдө

Ош шааарыда Улуу Ата Мекендик согуштун 73 жылдыгын белгилөөгө кызуу даярдык жүрүүдө

9-май күнү саат 8:30да Ош шаарында Улуу Жеңиштин 73 жылдыгы «Өлбөс,өчпөс полк»  менен башталат. Ле...

Ош шаарында 500гө жакын айымдардын катышуусунда “Шайыр апалар” республикалык телефестивалы болду

Ош шаарында 500гө жакын айымдардын катышуусунда “Шайыр апалар” республикалык телефестивалы болду

Бүгүн, 2-май күнү “Алымбек Датка” этнографиялык борборунда “Шайыр апалар” телефестивалынын катышуучу...

Ошто уюштурулган «Шайыр апалар» телефестивалы гала концерт менен жыйынтыкталды

Ошто уюштурулган «Шайыр апалар» телефестивалы гала концерт менен жыйынтыкталды

Бүгүн,2-май күнү Ош шаарынын жайкы сахнасында “Шайыр апалар” телефестивалы катышуучулардын  гала кон...

Ошто Чернобыль апаатынан курман болгондор эскерилди

Ошто Чернобыль апаатынан  курман болгондор эскерилди

Бүгүн, 26-апрель күнү Ош шаарында өткөн кылымдын эң ири кырсыктарынын бири Чернобылдагы жардыруудан ...

Ош шаарынын мэри Өзбекстандын келген делегацияны кабыл алды

Ош шаарынын мэри Өзбекстандын келген делегацияны кабыл алды

Бүгүн, 26-апрель күнү Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Өзбекстандын өкмөтүнүн жана жазуучулар сою...

Ош: Шаар четиндеги аймактарды өнүктүрүү мэрдин негизги кадамдары

Ош: Шаар четиндеги аймактарды өнүктүрүү мэрдин негизги кадамдары

Бүгүн, 18-апрель күнү Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев мекеме-ишканалардын жетекчилери, күч түзүм...

Ош шаары менен Ярославль шаарынын ортосундагы достук келишимине кол коюлду

Ош шаары менен Ярославль шаарынын ортосундагы достук келишимине кол коюлду

Кечээ, 11-апрель күнү “Ала-Арча” мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан “Мыкты муниципалдык практик...

Ош шаары Эл аралык форумда улуттар алалык мамилелер боюнча “Мыкты муниципалдык практика” номинациясын алды

Ош шаары Эл аралык форумда улуттар алалык мамилелер боюнча “Мыкты муниципалдык практика” номинациясын алды

Бүгүн, 11-апрель күнү “Ала-Арча” мамлекеттик резиденциясында мыкты муниципалдык практикалардын маара...

Ошто Ак-Буура дарыясынын үстүнө жайкы сахна курулду

Ошто Ак-Буура дарыясынын үстүнө жайкы сахна курулду

Бүгүн, 29-мартта Ош шаарында  Ак-Буура дарыясынын үстүнө курулган жайкы сахнанын ачылыш аземи болду....

Ош шаарында Ноорузга карата уюштурулган кароо-сынактардын жеңүүчүлөрү аныкталды

Ош шаарында Ноорузга карата уюштурулган кароо-сынактардын жеңүүчүлөрү аныкталды

Бүгүн, 21-март күнү Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрнда Ош шаарынын мэриясы, маданият...

Ош: Борбордук аянттагы Нооруз шаңына 10 миңден ашуун адам күбө болду

Ош: Борбордук аянттагы Нооруз шаңына 10 миңден ашуун адам күбө болду

Бүгүн, 21-март - “Нооруз-2018” майрамы шаардын борбордук аянтында салтанаттуу түрдө белгиленди. Ага ...

Оштогу окуу жайларда Нооруз майрамына карата “Сармерден” оюну өттү

Оштогу окуу жайларда Нооруз майрамына карата “Сармерден” оюну өттү

Бүгүн, 20-мартта Оштогу жогорку жана орто окуу жайлардын кызматкерлери жана студенттери тарабынан Но...

Ош шаарынын аймактык кеңештеринде Нооруз майрамын карата иш-чаралар башталды

Ош шаарынын аймактык кеңештеринде Нооруз майрамын карата иш-чаралар башталды

Бүгүн, 20-март күнү Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замирбек Аскаров Курманжан-Датка аймактык кеңешине...

Ошто Нооруз майрамына карата бир нече мекемелердин кызматкерлери сыйланды

Ошто Нооруз майрамына карата бир нече мекемелердин кызматкерлери сыйланды

Бүгүн, 20-март Ош шаарында бир нече мекеме-ишканалардын жетекчилери жана кызматкерлери шаардын өнүгү...

Ош шаарынын делегациясы Андижан шаарындагы Нооруз майрамдык иш-чарасына катышты

Ош шаарынын делегациясы Андижан шаарындагы Нооруз майрамдык иш-чарасына катышты

Бүгүн,19-мартта Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев жетектеген чакан делегация кошуна Өзбекстандын А...

Ошто "Нооруз-2018" элдик майрамын өткөрүүгө кызуу даярдык жүрүүдө

Ошто "Нооруз-2018" элдик майрамын өткөрүүгө кызуу даярдык жүрүүдө

Ош шаарында “Нооруз-2018” элдик майрамын өткөрүү боюнча борбордук аянтта кызуу даярдык жүрүүдө. А...

Ошто 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык иш-чара болуп өттү

Ошто 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык иш-чара болуп өттү

Бүгүн, 6-мартта  Ош шаарынын мэриясы тарабынан 8-март-Аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык са...

Ак калпак күнүнө карата ШТКлар арасында Ош шаарынын мэринин кубогу ойнотулду

Ак калпак күнүнө карата ШТКлар арасында Ош шаарынын мэринин кубогу ойнотулду

Бүгүн, 5- март күнү С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрнда шайыр тапкычтар клубтарынын арасын...

Ош шаарында ак калпак күнү жаштардын флешмобу жана жөө жүрүшү менен коштолду

Ош шаарында ак калпак күнү  жаштардын флешмобу жана  жөө жүрүшү менен коштолду

Бүгүн, 5-март күнү Ош шаарынын борбордук аянтында ак калпак күнү салтатанттуу белгиленди. Ага Ош шаа...

Ош шаарында мамлекеттик туу күнү белгиленди

Ош шаарында мамлекеттик туу күнү белгиленди

Бүгүн, 3-март күнү Ош шаарынын борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символу Туунун ...

Ошто Эл аралык эне тил күнү белгиленди

Ошто  Эл аралык эне тил күнү белгиленди

Бүгүн, 21-февралда  Оштогу Кыргыз-Өзбек Университетинде Эл аралык эне тил күнү белгиленди. Иш-чарага...

Өзбекстандан келген делегация Оштогу курулуштар жана ишканалар менен таанышты

Өзбекстандан келген делегация Оштогу курулуштар жана ишканалар менен таанышты

Бүгүн, 9-февралда Ош шаарына Кыргызстандын Экономика министри Артем Новиков жана Өзбекстандын тышкы ...

А.Кадырбаев: Ош шаарында товар жүргүзүүнүн көлөмү 2017-жылы 270 млн. долларга жеткен

А.Кадырбаев: Ош шаарында товар жүргүзүүнүн көлөмү 2017-жылы 270 млн. долларга жеткен

Бүгүн, 9-февраль күнү Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Өзбекстан Республикасынын Тышкы соода мини...

Оштун жаш музыканттары “ART-PREMIUM” Эл аралык сынагында жеңүүчү болушту

Оштун  жаш музыканттары “ART-PREMIUM” Эл аралык сынагында жеңүүчү болушту

Бүгүн, 18-январда Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Казакстандын Астана шаарында өткөн “ART-PREMIU...

Залкар обончусу жана ырчысы Рыспай Абдыкадыров көзү тирүү болгондо 77 жашка чыкмак

Залкар обончусу жана ырчысы Рыспай Абдыкадыров көзү тирүү болгондо 77 жашка чыкмак

Бүгүн, 12-январь күнү Ош шаарында залкар обончу жана ырчы Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүнө карат...

Оштогу Т.Сатылганов атындагы эс алуу жайды реконструкциялоо иштери кызуу жүрүүдө

Оштогу Т.Сатылганов атындагы эс алуу жайды реконструкциялоо иштери кызуу жүрүүдө

Бүгүн, 18-декабрь күнү шаар башчысы Айтмамат Кадырбаев Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы эс...

Ош шаарында телевидения кызматкерлери сыйланды

Ош шаарында телевидения кызматкерлери сыйланды

Бүгүн, 8-декабрь күнү  Ош шаарында  телевидение жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиле...

Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде «Манас жумалыгы» башталды

Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде «Манас жумалыгы» башталды

Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде 4-8-декабрь күндөрү «Манас жумалыгы» өтөт. Ош шаардык билим ...

Ошто жаштар жумалыгы жыйынтыкталды

Ошто жаштар жумалыгы жыйынтыкталды

Бүгүн, 17-ноябрь күнү Ош шаарынын мэриясында бүткүл дүйнөлүк жаштар күнүнө арналган жумалык майрамды...

Шаар мэри жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн сыйлады

Шаар мэри жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн сыйлады

Бүгүн, 3-ноябрда Ош шаарынын мэриясынын жыйындар залында 7-ноябрь- КРнын маалымат жана басма сөз күн...

Ош шаарында 50дөн ашуун маданият кызматкерлери сыйланды

Ош шаарында 50дөн ашуун маданият кызматкерлери сыйланды

Бүгүн, 2-ноябрда Ош шаарында маданият кызматкерлеринин күнү салтанаттуу белгиленип, сыйлоо аземи бол...

Ошто дагы бир эс алуу жай пайдаланууга берилди

Ошто дагы бир эс алуу жай пайдаланууга берилди

Бүгүн, 13-октябрь күнү Ош шаарында кароосуз калган дагы бир сейил бак толугу менен реконструкциядан ...

Ошто Футбол Академиясы ачылды

Ошто Футбол Академиясы ачылды

Бүгүн, 12-октябрда Ош шаарында Асылбек Момунов атындагы Футбол Академиясынын салтанаттуу ачылышы бол...

Ош шаарынын күнүнө карата Исхак Раззаков атындагы эс алуу жайы шаардыктарга тапшырылды

Ош шаарынын күнүнө карата Исхак Раззаков атындагы эс алуу жайы шаардыктарга тапшырылды

Бүгүн, 5-октябрь күнү Ош шаарынын Манас-Ата аймактык кеңешиндеги И.Раззаков атындагы эс алуу жайынын...

Ош шаарынын мэри шаар күнүнө карата тургундарды куттуктады

Ош шаарынын мэри шаар күнүнө карата тургундарды куттуктады

Ош шаарынын мэри шаар күнүнө карата тургундарды куттуктады Урматтуу шаардыктар жана шаарыбыздын мей...

Ош шаарынын 3017 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленип жатат

Ош шаарынын 3017 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленип жатат

Бүгүн, 5-октябрь күнү Ош шаарынын күнүнө карата бир топ майрамдык маданий-массалык иш-чаралар өтүүдө...

Ошто ак таңдай акындардын айтышы болду

Ошто ак таңдай акындардын айтышы болду

Бүгүн, 4-октябрь күнү Ош шаарынын күнүнө карата «Ак таңдай-2017» акындар айтышы болуп өттү. Ага Ош ш...

Ош шаарынын күнүнө арналган майрамдык маданий-массалык иш-чараларынын программасы

Ош шаарынын күнүнө арналган майрамдык маданий-массалык иш-чараларынын программасы

Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары! Сиздерди 4-5-октябрда Ош шаарынын күнүнө арналган...

Ошто Азиядадан келген спортчуларды салтанаттуу тосуп алышты

Ошто Азиядадан келген спортчуларды салтанаттуу тосуп алышты

Түркменистандын Ашхабад шаарында өткөн жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарында ...

Ош шаарынын мэри жаш кыргыз тилчи мугалимдерге баалуу белектерди тапшырды

Ош шаарынын мэри жаш кыргыз тилчи мугалимдерге баалуу белектерди тапшырды

Бүгүн, 22-сентябрь күнү Ош шаарынын мэриясынын чоң жыйындар залында  23-сентябрь- Мамлекеттик тил кү...

Ошто Чүй облусунун маданият күндөрү өтүүдө

Ошто Чүй облусунун маданият күндөрү өтүүдө

7-август Чүй облусунун маданият күндөрү башталып, Сары-Өзөн таланттары Султан Ибраимов атындагы Ош о...

Төкмө акын Идирис Айтибаев Өзбекстан президентинин белектерин алды

Төкмө акын Идирис Айтибаев Өзбекстан президентинин белектерин алды

Кечээ, 7-август күнү төкмө акын Идирис Айтибаев Ош шаарынын делегациясы менен биргеликте Андижан шаа...

Ошто Курман айт майрамынын урматына бардык 13 аймактык кеңештерде курмандыктар чалынды

Ошто Курман айт майрамынын урматына бардык 13 аймактык кеңештерде курмандыктар чалынды

Ош шаарында Курман айт майрамынын урматына бардык 13 аймактык кеңештерде курмандыктар чалынды.  Ош ...

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 26 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленди

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 26 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленди

31-август күнү Ош шаарында Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 26 жылдыгына карата уюштурул...

Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл Ош шаары өзгөчө белгилейт

Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл Ош шаары өзгөчө белгилейт

Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары! Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл О...

Ош Фест - 2017” туристтик фестивалы жогорку деңгээлде өттү

Ош Фест - 2017” туристтик фестивалы жогорку деңгээлде өттү

Бүгүн, 19-август күнү Ош шаарында “Ош Фест - 2017” эл аралык туристтик фестивалы болуп өттү. Ага Ош ...

Ош шаарында “Сүйүү багы” эс алуучу борбору ачылды

Ош шаарында “Сүйүү багы” эс алуучу борбору ачылды

Бүгүн, 14-август күнү Ош шаарында “Сүйүү” эс алуу багынын салтанаттуу ачылуу аземи болуп өттү. Ага О...

Ош шаарында көп балалуу энелер сыйланды

Ош шаарында көп балалуу энелер сыйланды

Бүгүн, 13-июлда Ош шаарында көп балалуу энелерге “Баатыр эне” ордени жана “Эне даңкы” медалдары тапш...

Ошко Өзбекстандын Мукими театры “Жайдары келин” спектаклы менен келди

Ошко Өзбекстандын Мукими театры “Жайдары келин” спектаклы менен келди

Бүгүн, 7-июнда Ош шаарынын Бабур театрында Мукуми атындагы өзбек мамлекеттик музыкалык театрынын арт...

Ош шаарынын мэриясы Жолболду Алыбаевге 70 жылдык маарекесинде 100 миң сом ыйгарды

Ош шаарынын мэриясы Жолболду Алыбаевге 70 жылдык маарекесинде 100 миң сом ыйгарды

Бүгүн, 19-майда Ош шаарындагы С.Ибраимов атындагы улуттук драма театрында белгилүү комузчу, обончу-д...

Ош: 1000ге жакын энелерге баалуу белектер берилди

Ош: 1000ге жакын энелерге баалуу белектер берилди

  Бүгүн, 18-майда  С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драм театрында энелер күнүнө арналган  майрамдык и...

Ош шаарында Корея маданиятынын айы өтөт

Ош шаарында Корея маданиятынын айы өтөт

27-апрелде Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замирбек Аскаров Корея Республикасынын Кыргызстандагы өзгөч...

Ош шаары Көчмөндөр ааламынан алдынкы орундарды багындыра алды

Ош шаары Көчмөндөр ааламынан алдынкы орундарды багындыра алды

Ош шаары 4-7-сентябрь күндөрү, Ыссык-Көл облусунун Кырчын жайлоосунда өткөн “Көчмөндөр ааламы” фес...

Эки күнгө созулган “Этномаданият” фестивалы гала-концерт менен жыйынтыкталды

Эки күнгө созулган “Этномаданият” фестивалы гала-концерт менен жыйынтыкталды

Ош шаарында “Тарых жана маданият” жылынын алкагында өткөрүлгөн  эл аралык “Этномаданият” фестивалы...

Ош шаарында Бүбүсара Бейшеналиеванын 90 жылдыгы белгиленет

Ош шаарында Бүбүсара Бейшеналиеванын 90 жылдыгы белгиленет

Бүгүн, 4-июнь Б.Бейшеналиеванын 90 жылдыгына арналган концерт Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук др...

Ошто Кыргызстанда биринчи жолу “Этномаданият” эл аралык фестивалы өтүп жатат

Ошто Кыргызстанда биринчи жолу “Этномаданият” эл аралык  фестивалы өтүп жатат

Бүгүн, 2-июнда С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын аянтында “Этномаданият” эл аралык  фес...

Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткан “Этномаданият” эл аралык фестивалында элге байыркы Оштун элеси тартууланат

Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткан “Этномаданият” эл аралык  фестивалында элге байыркы Оштун элеси тартууланат

Ош шаарында  Тарых жана маданият жылынын алкагында 2-3-июнь күндөрү Эл аралык "Этномаданият" фести...

 

 

Кайрылуулар

Өнүгүүнүн стратегиялары жана программалары

Пред След

Муниципалдык кызматтардын базалык р…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2018-жылдын 5-февралы...

Муниципалдык кызматтардын стандартт…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2017-жылдын 9-февралы...

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республик…

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн “Таза коом – Жаңы доор” стратегиясынын долбоору

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнү...

Өкмөттүн программасы "Жаңы доо…

Өкмөттүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

Өкмөтүнүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

« Февраль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
FB
ОК

Фоторепортаждар

Пред След

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодо…

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодон өткөрүлөт

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаар...

Оштогу автоунаа базарындагы тамакта…

Оштогу автоунаа базарындагы тамактануучу жайлар иретке келтирилип, автоматтык тосмо орнотулат

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов муни...

Автотыгында азайтуу максатында “Бар…

Автотыгында азайтуу максатында “Барсбек каган” айланпасы эки тарабынан кеңейтилет

Ош шаарындагы Барсбек кагандын эстелиги орнотулган айланпа к...

Видеорепортаждар

Пред След

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп …

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп өттү

Бүгүн, 30-июль күнү Ош шаарында «Ала-Тоодон Кара-Деңизге чей...

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан…

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан көйгөйлөрүн чечмей болду

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан көйгөйлөрүн чечмей болду

Мэр УМСтин жетекчилерине жана бөлүм…

Мэр УМСтин жетекчилерине жана бөлүм башчыларына берилген тапшырмалар так аткарылбай жатканын айтты

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаардык муниципалдык ме...

Ош: рейд, иш жана жыйынтык

Ош: рейд, иш жана жыйынтык

Ош шаарынын Асранкулов көчөсүндөгү жөө адамдар басуучу жолду...

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашо…

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов курулуш иштер менен таанышты

Ош шаарынын Жапалак айылдык башкармалыгына караган Арек айыл...

Оштогу борбордук стадион оңдолууда

Оштогу борбордук стадион оңдолууда

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов борбордук А. Сүйүмбаев ...

Ош шаарындагы “кооптуу” май куюучу …

Ош шаарындагы “кооптуу” май куюучу бекеттер жабылат

Ош шаарындагы май коюучу жайлар (АЗС) текшерилип, талаптарга...

Ошто Нооруз майрамы салтанаттуу түр…

Ошто Нооруз майрамы салтанаттуу түрдө белгиленүүдө

Бүгүн, 21-мартта Ош шаарынын борбордук аянтында «Нарктуу, да...

Мэр мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды…

Мэр мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды тарбиялап жаткан энелерден кабар алганы үйлөрүнө барды

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов 8-март-Аялдардын эл ара...

Ош шаарында Ак калпак күнүнө карата…

Ош шаарында Ак калпак күнүнө карата бир катар иш-чаралар болуп өттү

Бүгүн, 5-мартта Ош шаарында Ак калпак күнүнө карата бир ката...

Сурамжылоо

Сиз жашаган аймактан таштанды өз убагында алынабы?

Ооба - 53.8%
Жок - 23.1%
Ар кандай - 23.1%

Добуштардын саны:: 26