Материалы отфильтрованы по дате: Среда, 27 Октябрь 2021
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Facebook
Материалы отфильтрованы по дате: Среда, 27 Октябрь 2021
Среда, 27 Октябрь 2021 08:54

Garrison fortress / Гарнизон чеби

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Garrison fortress

By the 80s of the XIX century, the construction of a new, European part of the city began on the suburban lands bought by the Russian Empire from the local government in the southern part of Osh. The garrison fortress was erected first. During the First World War, in addition to the active troops, prisoners of war of the Austro-Hungarian army were kept on the territory of the fortress. In the 20s of the twentieth century, M.V. Frunze, a prominent military leader of the period of the civil war, acted in it. On the wall of one of the barracks, there is an order of J.V. Stalin, carved on the wall, dated 1943. In 1978, the first battalion was sent from it to the USSR, which was part of the limited contingent of Soviet troops in Afghanistan. The fortress has retained its layout and in some of the barracks - the original interior: huge ovens that heated the barracks. The ceiling, lined with reeds, has been preserved.

St. Amatova (formerly Lomonosov) / st. Kurmanzhan Datki
________________________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Гарнизон чеби

XIX к 80-ж Орус империясы тарабынан жергиликтүү бийликтен сатып алынган Ош шаарынын түштүк четиндеги жерлерде шаардын жаңы, европалык бөлүгү курулуп баштайт. Биринчи кезекте гарнизондук чеби тургузулат.Биринчи дүйнөлүк согуш маалында чептин аймагында кызмат өтүп жаткан аскерлерден сырткары автстро-венгриянын армиясынын туткундары кармалган.

ХХ-к 20-жж чепте жарандык согуш мезгилинин көрүнүктүү аскер башчысы М.В.Фрунзе чыгып сүйлөгөн. Казармалардын биринин дубалында 1943-жж И.В.Сталиндин буйругу чегилген жазуу сакталып калган. 1978-ж андан Ооганстандагы советтердин чектелген контингентине кирген ССРдин биринчи батальону жөнөтүлгөн. Чеп планын, кээ бир казармаларда баштапкы интерьерин да сактап калган:казарманы ысытуучу чоң мештер. Камыш менен капталган шып да сакталып калган.

Аматова көч. (мурунку Ломоносов)/ Курманжан Датка көч.
_________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Гарнизонная  крепость

К 80-м годам XIX века на выкупленной Российской империей у местного управления пригородных земель в южной части Оша начинается строительство новой, европейской части города.   Первой возведена гарнизонная крепость.  Во времена первой мировой войны на территории крепости, помимо действующих войск, содержались военнопленные австро-венгерской армии. В 20-е годы ХХ века в ней выступал М.В.Фрунзе, видный военачальник периода  гражданской войны. На стене одной из казарм сохранился высеченный на стене приказ И.В.Сталина, датируемый 1943гг. В 1978 году из нее   был отправлен первый в СССР батальон, входящий в состав ограниченного контингента советских войск в Афганистане.  Крепость сохранила свою планировку и в некоторых казармах- первоначальный интерьер: огромные печи, которые отапливали казармы. Сохранился потолок, подбитый камышом.

Ул. Аматова (бывш. Ломоносова)/ ул. Курманжан датки

Жарыяланган категория Тарых жана маданият
Среда, 27 Октябрь 2021 08:53

Michael the Archangel Church /

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Michael the Archangel Church

The only monument of Russian Orthodox architecture in Osh. A working temple.

St. Kurmanzhan Datki,         Next to RSK bank
___________________________________________________

 

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Михайло-Архангел чиркөөсү

Оштогу жалгыз орус православ архитектурасынын эстелиги. Иштеп жаткан чиркөө.

Курманжан Датка көч.
___________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Михайло-Архангельский храм

Единственный в Оше памятник русской православной архитектуры. Действующий храм.

 

Ул. Курманжан Датки,

Рядом с РСК банком

Жарыяланган категория Тарых жана маданият

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Mosque of Muhammad Yusup Baykhodji oglu

The mosque is named after one of the min-bashi of the Kokand Khan, Muhammad Yusup Baykhodzhi oglu, who lived in the eponymous quarter. The constructive solution of the building is made in accordance with the local traditions of architecture - the Fergana architectural and construction school with a noticeable influence of Russian architecture, since it is not made as a traditional domed structure, but has an iron gable roof.

The only architectural monument of Muslim religious architecture in Osh, the interior of which is richly decorated with ancient ornamental painting combined with monumental calligraphy.

Intersection of st. Kol өnөrchүlur and st. Alisher Navoi

________________________________________________

 

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Мухаммада Юсупа Байходжи оглы мечити

Мечит ошол эле көчөдө жашаган Кокон ханынын миң-башыларынын бири Мухаммед Юсуп Байходжи оглунун урматына аталган. Имараттын конструкциялык чечими жергиликтүү куруучулук салттарына ылайык – ферганалык архитерторлук-курулуш мектебине орус архитектурасынын байкалаарлык таасири менен жасалган. Анын  чатыры кадимки күзбөз түрүндө- купол эмес эки ача темир чатыр.

Оштогу мусулман архитектурасынын жалгых тарыхый архитектуралык эстелиги, анын ичинин жасалгаласы байыркы декоративдүү живописи менен монументалдык каллиграфия менен айкалышында.

Кол өнөрчүлөр көч./ А.Навои көч.
________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода
Мечеть Мухаммада Юсупа Байходжи оглы

Мечеть названа именем одного из мин-баши Кокандского хана, Мухаммада Юсупа Байходжи оглы, проживавшего в одноименном квартале. Конструктивное решение здания выполнено в соответствии с местными традициями зодчества – ферганской архитектурно-строительной школы с заметным влиянием русской архитектуры, так как выполнено не как традиционное купольное сооружение, а имеет железную двускатную крышу.  

Единственный в Оше памятник архитектуры мусульманского культового зодчества, интерьер которого богато украшен старинной орнаментальной росписью в сочетании с монументальной каллиграфией.

Пересечение ул. Кол өнөрчүлөр и ул. Алишера Навои

Жарыяланган категория Тарых жана маданият

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Mausoleum of Asaf ibn Burhiya

Part of the 18th century complex. Asaf ibn Burhiya, including a mosque and a mausoleum. Named for the vizier of Solomon, Asaf ibn Barakhiyah. According to popular legends, he bequeathed himself to be buried at the foot of this mountain.

The existing building of the mausoleum was built in the 18th-19th centuries. in the traditions of the Fergana architectural and construction school. In fact, the mausoleum has a deeper history dating back to the 11th century. The name of the person in whose honor the mausoleum was built has been lost.
_____________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

 

Асаф ибн Бурхия мавзолейи

XVIIIк калган мечит жана мавзолейди камтыган Асаф ибн Бурхия комплексинин бир бөлүгү. Асаф ибн Барахий аттуу Соломон визиринин атына коюлган. Элдик уламыштар боюнча ал керээзинде денеси ушул  тоонун этегинде коюлушун айткан..

Күзбөздүн азыркы имараты ферганалык архитектура-курулуш салттарында XVIII-XIX кк курулган

Мавзолейдин узун бир тарыхы бар, тамыры XI кк чейин созулган. 

Ош ш.,

Сулайман-Тоонун түштүк-чыгыш этеги
_____________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Мавзолей Асаф ибн Бурхия

Часть комплекса XVIIIв. Асаф ибн Бурхия, включающего мечеть и мавзолей. Назван по имени визиря Соломона, Асафа ибн Барахии. По народным преданиям, он завещал себя похоронить у подножья этой горы. 

Существующее здание мавзолея построено в XVIII-XIX вв. в традициях ферганской архитектурно-строительной школы. На самом деле, мавзолей имеет более глубокую историю, уходящую корнями в XI в. Имя человека,  в честь которого был построен мавзолей, утрачено.

 

Г. Ош, Юго-восточное подножье Сулайман-Тоо

Жарыяланган категория Тарых жана маданият

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Rawat Abdullakhan Mosque

The oldest surviving mosque in Osh. The name of Abdullakhan II (1534-1598) from the Sheibanid dynasty preserved the folk tradition for the architectural monument. Built on the foundations of the 11th-12th centuries, and in the notes of Bobur of the 15th century. referred to as Masjid-i-Jauza. Since 1990, the restored monument has been functioning as a cathedral mosque.

St. Kol өnөrchүlөr,

northeastern foot of Sulaiman-Too
______________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Рават Абдуллахан Мечити

Ош шаарында сакталып калган мечиттеринин эң байыркысы. Шейбаниддердин династиясынан чыккан Абдуллахан II (1534-1598жж) атын архитектуралык эстеликтин артында элдик уламыштарга байлап келишкен.  XI-XII кк фундаментинде курулган жана Бобурдун XVк кол жазмаларында Масжид-и-Джауза деп айтылган. 1990-ж кайракалыбына келтирилген эстелик мечит катары иштетилет.

Кол өнөрчүлөр көч., 

Сулайман-Тоонун түндүк-чыгыш этеги 
______________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Мечеть Рават Абдуллахана

Самая древняя из сохранившихся мечетей Оша. Имя Абдуллахана II (1534-1598гг) из династии Шейбанидов сохранило за памятником архитектуры народное предание.  Построена на фундаменте XI-XII вв., и в записках Бобура XV в. именуется как Масжид-и-Джауза. С 1990 года восстановленный памятник функционирует, как соборная мечеть.

Ул. Кол өнөрчүлөр,

северо-восточное подножье Сулайман-Тоо

Жарыяланган категория Тарых жана маданият
Среда, 27 Октябрь 2021 08:44

Ak-Buura settlement / Ак-Буура конушу

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Ak-Buura settlement

Monument to the history of the pre-Arab Osh era (III century BC - VIII century AD). The settlement is located on the southern outskirts of Osh and was one of the oldest defensive fortresses of the Osh oasis. It had a citadel, shahristan and rabat. Preserved elements of the defensive walls and towers.Southern part of Osh city, left bank of the Ak-Buura river.

7. Rawat Abdullakhan Mosque

The oldest surviving mosque in Osh. The name of Abdullakhan II (1534-1598) from the Sheibanid dynasty preserved the folk tradition for the architectural monument. Built on the foundations of the 11th-12th centuries, and in the notes of Bobur of the 15th century. referred to as Masjid-i-Jauza. Since 1990, the restored monument has been functioning as a cathedral mosque.

St. Kol өnөrchүlөr,

northeastern foot of Sulaiman-Too
_________________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Ак-Буура конушу

Араб дооруна чейинки(б.з.чIII к- б.з VIIIк) тарыхый эстелик. Конуш Оштун түштүк четинде жайгашкан жана Ош чөлкөмүнүн эң байыркы коргонуу чептеринин бири болгон. Ал цитадель, шахристан жана рабаттан турат. Коргонуучу дубалдарынын жана мунараларынын элементтери сакталып калган.

Ош ш. түштүк бөлүгү

Ак-Бууранын сол өйүзү
_________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Ак-Бууринское городище

Памятник истории эпохи доарабского Оша (III в. до н.э. – VIII в. н. э. ).   Городище расположено на южной окраине Оша и было одной из древнейших оборонительных крепостей Ошского оазиса. Имела цитадель, шахристан и рабат. Сохранились элементы оборонительных стен и башен.

Южная часть г. Ош, левый берег реки Ак-Буура.

Жарыяланган категория Тарых жана маданият
Среда, 27 Октябрь 2021 08:42

Museum of Fine Arts / Көркөм өнөр музейи

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Museum of Fine Arts

A small art museum located at the northeastern foot of Sulaiman-Too. The exposition is represented by works of local artists, sculptors, and artisan designers. The most striking are the works of Kyrgyz artists of the 60-70s of the XX century, as they reflect the reality of Kyrgyzstan of this period.

The museum regularly exhibits works by contemporary authors, and visitors can purchase them.

The entrance to the museum for tourists is 50 Kyrgyz soms.

St. Kol өnөrchүlөr,

Northeastern foot of Sulaiman-Too
_____________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Көркөм өнөр музейи

Сулайман-Тоонун түндүк-чыгыш этегинде жайгашкан чакан көркөм музейи. Экспозиция жергиликтүү сүрөтчүлөрдүн, скульпторлордун жана кол өнөрчү-дизайнерлердин эмгектери менен көрсөтүлгөн. XX к 60-70-жж кыргыз сүрөтчүлөрдүн кол эмгеги эң көрүнүктүү, себеби ошол замандагы Кыргызстандын реалдуулугун чагылдырган.

Музейде заманбап авторлордун көргөзмөлөрү үзгүлтүксүз өтүп, көрүүчүлөр алардын эмгектерин сатып алууга болот. Туристтер үчүн музейге кирүү акысы 50 сом.

Кол өнөрчүлөр көч., 

Сулайман-Тоонун түндүк-чыгыш этеги
_____________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Музей изобразительных искусств

Небольшой художественный музей, расположившийся у северо-восточного подножья Сулайман-Тоо. Экспозиция представлена работами местных художников, скульпторов, дизайнеров-ремесленников. Самыми яркими являются работы кыргызских  художников  60-70-х годов XX века, так как отражают действительность Кыргызстана данного периода.

В музее регулярно выставляются работы современных авторов, и посетители могут приобрести  их.

Вход в музей для туристов составляет  50 кыргызских сомов. 

Ул. Кол өнөрчүлөр,

Северо-восточное подножье Сулайман-Тоо

Жарыяланган категория Тарых жана маданият

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Museum of Spiritual Culture

The only museum in Kyrgyzstan, the halls of which are located in the mountain cave complex. The exposition presents religions and beliefs that have existed in the south of Kyrgyzstan for 3000 years.

The culture of pre-Islamic beliefs of the Kyrgyz people is vividly presented.

Osh city, South slope of Sulaiman-Too,

 Rushan-Unkur cave
_____________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Руханий маданият музейи

Кыргызстандагы жалгыз залдары тоодогу үңкүрлөр комплексинде жайгашкан музей. Экспозицияда Кыргызстандын түштүгүндө 3000 жылдан бери жашап келген диндер жана ишенимдер көрсөтүлгөн. Кыргыз элинин исламга чейинки ишенимдеринин маданияты ачык чагылдырылган

 Ош ш., Сулайман-Тоосунун түштүк капталы,

 Рушан-Уңкур
_____________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Музей Духовной культуры

Единственный музей в Кыргызстане, залы которого расположены в пещерном комплексе горы. Экспозиция представляет религии и верования, существовавшие на территории юга Кыргызстана на протяжении 3000 лет.

Ярко представлена культура доисламских верований кыргызского народа.

Г. Ош, Южный склон Сулайман-Тоо,

 пещера Рушан-Ункур

Жарыяланган категория Тарых жана маданият

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code


National Historical and Archaeological Museum "Sulaiman-Too"

The exposition reflects the geological and geographical exploration of the southern region. Hall of flora and fauna. Hall of history. Hall of Ethnography.

The National Historical and Archaeological Museum Complex "Sulaiman-Too" is one of the largest museums in Kyrgyzstan. The museum contains valuable historical and cultural monuments that are the national pride of the Kyrgyz people.

Osh city, st. Kurmanzhan datki,

Eastern foot of Sulaiman-Too
_____________________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

«Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-археологиялык музейи

Экспозиция түштүк аймактын геологиялык жана географиялык изилдөөлөрүн чагылдырат. Флора жана Фауна залы. Тарых залы. Этнография залы.

«Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-археологиялык музейи Кыргызстандагы эң чоң музей. Музейде кыргыз элинин сыймыгы болуп эсептелген баалуу тарыхый жана маданият эстеликтери сакталган.

 

Ош ш., Курманжан Датка көч,

Сулайман-Тоонун чыгыш этеги
_____________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Национальный историко-археологический  музей «Сулайман-Тоо»

Экспозиция отражает геологические, географические исследования южного региона. Зал флоры и фауны. Зал истории. Зал этнографии.

Национальный Историко-археологический музейный комплекс «Сулайман-Тоо» -  один из крупнейших музеев в Кыргызстане. В музее хранятся ценные исторические и культурные памятники, которые являются национальной гордостью кыргызского народа.

Г. Ош, Ул. Курманжан датки,

Восточное подножье Сулайман-Тоо

Жарыяланган категория Тарых жана маданият
Страница 2 из 2

 

Кайрылуулар

Өнүгүүнүн стратегиялары жана программалары

Пред След

Муниципалдык кызматтардын базалык р…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2018-жылдын 5-февралы...

Муниципалдык кызматтардын стандартт…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2017-жылдын 9-февралы...

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республик…

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн “Таза коом – Жаңы доор” стратегиясынын долбоору

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнү...

Өкмөттүн программасы "Жаңы доо…

Өкмөттүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

Өкмөтүнүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FB
ОК

Фоторепортаждар

Пред След

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодо…

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодон өткөрүлөт

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаар...

Оштогу автоунаа базарындагы тамакта…

Оштогу автоунаа базарындагы тамактануучу жайлар иретке келтирилип, автоматтык тосмо орнотулат

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов муни...

Автотыгында азайтуу максатында “Бар…

Автотыгында азайтуу максатында “Барсбек каган” айланпасы эки тарабынан кеңейтилет

Ош шаарындагы Барсбек кагандын эстелиги орнотулган айланпа к...

Видеорепортаждар

Пред След

Оштогу ооруканаларга коргонуучу кар…

Оштогу ооруканаларга коргонуучу каражаттар берилди

Ош шаарынын мэриясында шаардагы ооруканалардын жетекчилерине...

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөг…

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөгө азык-түлүк таратылды

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөгө азык-түлүк таратылды

Ошто 1000 үй-бүлөгө азык-түлүк тара…

Ошто 1000 үй-бүлөгө азык-түлүк таратылууда

Бүгүн, 10-апрелде Ош шаарындагы муктаж болгон 1000 (миң) үй-...

"Ош-Тазалык"тын кызматкер…

"Ош-Тазалык"тын кызматкерлеринин карантин учурундагы иш күнү

"Ош-Тазалык"тын кызматкерлеринин карантин учурундагы иш күнү...

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый горо…

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый город ОШ

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый город ОШ

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп …

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп өттү

Бүгүн, 30-июль күнү Ош шаарында «Ала-Тоодон Кара-Деңизге чей...

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан…

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан көйгөйлөрүн чечмей болду

Оштун мэри эл менен жолугуп, айткан көйгөйлөрүн чечмей болду

Мэр УМСтин жетекчилерине жана бөлүм…

Мэр УМСтин жетекчилерине жана бөлүм башчыларына берилген тапшырмалар так аткарылбай жатканын айтты

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаардык муниципалдык ме...

Ош: рейд, иш жана жыйынтык

Ош: рейд, иш жана жыйынтык

Ош шаарынын Асранкулов көчөсүндөгү жөө адамдар басуучу жолду...

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашо…

Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов курулуш иштер менен таанышты

Ош шаарынын Жапалак айылдык башкармалыгына караган Арек айыл...

Сурамжылоо

Сиз жашаган аймактан таштанды өз убагында алынабы?

Ооба - 53.8%
Жок - 23.1%
Ар кандай - 23.1%

Добуштардын саны:: 26
window.addEvent('domready', function() { $$('.hasTip').each(function(el) { var title = el.get('title'); if (title) { var parts = title.split('::', 2); el.store('tip:title', parts[0]); el.store('tip:text', parts[1]); } }); var JTooltips = new Tips($$('.hasTip'), { fixed: false}); });